Okullarımızda uygulanan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel amacı, her öğrenciyi, bireysel farklılıkları göz önünde tutularak en üst düzeye çıkarmaktır. Bu noktadan hareketle, sınıf içi etkinliklerde, ödevlerde ve tüm değerlendirmelerde amaç, öğrencileri sınıflamak ya da sıralamak değil, durum saptayarak gereken önlemleri almak, öğrenme - öğretme süreçlerini yakından izleyerek iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmaktır.
          Yeni değerlendirme anlayışında; güvenilir, performans temelli, gerçekçi ve uygulanabilir özellikler ön plana çıkmaktadır. Bu amaçla, okullarımızda uygulanan sınıf içi etkinlikler, ödevler ve tüm değerlendirmeler, öğrencilere üst düzey düşünme becerisi kazandırmaya ve öğrencilerin öğrendikleriyle günlük yaşam arasında bağlantı kurmalarına yönelik yapılandırılmaktadır.
          Değerlendirme süreci, bir öğrenme süreci olarak ele alınıp, öğrencinin bireysel farklılığını ve yaratıcılığını ortaya çıkarabilecek nitelikte tasarlanır. Bu amaçla, okullarımızda yeni değerlendirme anlayışı benimsenmekte ve uygulanmaktadır.Balkanlar Kolejinde; Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği hükümlerine göre uygulamalar yapılmaktadır.