Kurumlarımız

Okul öncesi eğitim, birey ve toplum açısından son derece önemli ve kritik bir süreçtir. Bireyin bedensel, zihinsel, duyuşsal ve psikomotor gelişiminin büyük ölçüde tamamlandığı bir evreyi oluşturmaktadır. Bu kritik süreçte bireye doğru uyarıcılar verilmesi, farkındalığın yaşantılar yoluyla oluşturulması, sahip olduğu potansiyelin keşfedilmesi, potansiyelin maksimum düzeyde kullandırılması, buna uygun eğitim ortamlarının oluşturulması OKUL ÖNCESİ eğitim kuruluşlarının temel görevidir. Eryetiş ve Balkanlar Eğitim Kurumlarının okul öncesi eğitim konsepti ve öğrenme öğretme süreçleri bu paradigmalar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir

               EĞİTİM UYGULAMALARIMIZ
               ✔Montessori High/Scope, ve Montessori PYP eğitim yaklaşımlarından esinlenilerek özgün interaktif bir eğitim modeli oluşturulmuştur. Çoklu zekâ analizi ve çoklu zekâ teorisine dayalı eğitsel yaklaşımlar bütün eğitim süreçlerinde işe koşulmaktadır. Ayrıca öğrenme stilleri analizleri yapılarak bireye uygun öğretim yaklaşımı seçilerek öğrenme/öğretme süreçleri yapılandırılmaktadır.
               ✔GEMS/Matematik ve Fen Bilimleri Programı Proje Tabanlı Eğitim uygulamaları, Çocuklar İçin Felsefe Programı (P4C )Bir Yaşam Biçimi Olarak Satranç Eğitimi MENTAL ARİTMETİK, Değerler Eğitimi, Müzik, Spor Yabancı dil (İngilizce- İspanyolca/Almanca, sanat eğitimi modern dans, halk dansları, bale) eğitim sistemimizin içinde yer almaktadır.
               ✔Öğrencilerimiz 36-48/ 48-60 /ve 60-66/ aylık olarak üç grup halinde eğitim almaktadırlar. Gruplarda maksimum on sekiz öğrenci eğitim almaktadır.
               ✔Grup öğretmenleri, üniversitelerin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Okul Öncesi Eğitim bölümlerinde lisans eğitimlerini tamamlamış eğitimcilerden seçilerek görevlendirilmektedir. Lise düzeyinde alan eğitimi almış iş görenler öğretmen yardımcısı olarak görevlendirilmektedir.
               ✔Branş derslerini okutan bütün öğretmenlerin en az lisans diplomasına sahip olmaları ve okul öncesi eğitimi alanında da deneyimli olmaları halinde görevlendirilmeleri yapılmaktadır.
               ✔Öğrenme- öğretme ortamları ve eğitim araç gereçler ile her türlü eğitsel materyal, “çocuğa görelik”, öğrenme “ilkelerine uygunluk”, ergonomiklik, çevre duyarlılığı, çevre sağlığı ilkelerine uygunluğu bakımından incelenerek seçilmektedir.
               ✔Rehberlik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberlik öğretmenleri ve okul psikoloğundan oluşan uzman ekip tarafından yürütülmektedir.
               ✔Beslenme hizmetlerinin bu yaş grupları için özel bir önem taşıdığının farkındayız. Yemek üretimi, özenle seçilen taze ve sağlıklı ürünlerle okulumuzdaki ünitede gerçekleştirilir. Hijyen denetimi düzenli olarak yapılır. Seçilen ürünler ve üretilen yemekler beslenme uzmanı ve gıda kontrol mühendisinin denetiminden geçirilir.
               ✔Ulaşım hizmetleri ile ilgili her türlü teknik ve yasal önlemler yüklenici işletme tarafından yerine getirilir. Okul yönetimi tarafından denetlenir.

               GÜVENLİ BİR ORTAMDA YAŞAMAK VE EĞİTİM ALMAK HER BİREYİN HAKKIDIR.
               ÖĞRENCİLERİMİZİ GÜVEN VE SEVGİ ORTAMINDA GELECEĞE TAŞIYORUZ.

               Öğrenmenin ve mutluluğun bir arada yaşandığı BALKANLAR KOLEJİ ikliminde: 
               Öğrencilerimize ”öğrenmeyi öğretiyoruz.” Akademik beceriler kazanmaları için başat sorumluluğu öğrencilerimize veriyoruz. Öğrencilerimizin İlgi ve yeteneklerini keşfediyoruz, potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarına yardımcı oluyor ve kendilerini geliştirme olanağı sağlıyoruz. Bir yandan yaşama, bir yandan da üst öğrenim kurumlarına hazırlıyoruz. 
               Zihinsel, duyuşsal, fiziksel ve sosyal yönden gelişmelerine en üst düzeyde katkı sağlıyoruz. Öğrenme öğretme süreçlerinde çoklu zekâ ve öğrenme stilleri öğretisini temele alıyoruz, öğrencinin zekâ haritasına uygun eğitsel etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Yabancı dil eğitimine özel bir önem atfediyoruz. Birinci yabancı dil olarak İngilizce, yabancı dil öğretme stratejimizin temelini oluşturmaktadır. İkinci yabancı dil olarak Almanca veya İspanyolcayı seçme imkânını sunuyoruz. Okuma alışkanlığını kazanmalarını, severek okuyan bireyler olmalarını önemsiyoruz. Okuduklarını yorumlamaya, düşünceyi yeniden ve sürekli olarak üretmeye yöneltiyoruz. Duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmeleri için gerekli ortamı hazırlıyor ve özendirici uygulamalara yer veriyoruz. Öğrenci merkezli ve etkinlik temelli bir eğitim yaklaşımını benimsiyoruz ve uyguluyoruz. Becerileri ve öz güvenleri yüksek bireyler olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. 
               “ BİZ EĞİTİM İÇİN VARIZ.”

2016 – 2017 Eğitim Öğretim yılında hizmete açılan okulumuzda, MEB programı yanı sıra, haftalık 12 saatlik yabancı dil (İngilizce) ağırlıklı program uygulanmaktadır.

İkinci yabancı dil olarak (İspanyolca, Almanca, Rusça) yapılan haftalık iki saatlik derslerin seçimi öğrenci tercihlerine bırakılmaktadır.

6. sınıftan itibaren, liselere giriş sınavlarına hazırlık süreci küçük grup veya bireysel çalışmalar şeklinde planlanmaktadır.

Bireyselleştirilmiş eğitim modeli ile öğrencinin akademik gelişimleri sağlanmaktadır.

Haftasonu kursları, temel dersler üzerinden, rotasyonlu şekilde yapılmaktadır.

Rehberlik servisi ve sosyal kulüp çalışmalarında öğrencilerin kişisel gelişimleri hedef alınmakta ve okul-aile bağı kurulmasına özen gösterilmektedir.

               Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi 2012-2013 öğretim yılında “Eğitimde Fark Yaratma” iddiası ile yola çıktık. İngilizce hazırlık sınıfı bulunan özel Anadolu Lisesi olarak emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Yirmi birinci yüzyılda yaşayan toplumların itici gücünün bilgi olduğunu görüyor, uygarlık yolunda ilerlemenin ve gelişmenin bilgi ile olacağına inanıyoruz. Bireyin akademik çabasının sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle desteklendiğinde bütünlük içinde başarıya dönüşeceğini değerlendiriyor ve eğitim konseptimizi bu anlayış doğrultusunda yapılandırıyoruz. İletişim olgusunun bütün toplumları ve bireyleri etkileyen kritik bir konu haline geldiğinin farkındayız. Bu nedenle birden fazla yabancı dil öğreten bir Anadolu Lisesi olma misyonunu üstlenmiş bulunuyoruz. Temel yabancı dil olarak İNGİLİZCE, seçmeli yabancı dil olarak ALMANCA, İSPANYOLCA ve RUSÇA’ YA yer veriyoruz. Öğrencilerimizin yabancı dil yeterlilik sınavlarına girerek sertifika almalarını önemsiyor; özendirici yöntemler uyguluyoruz. Uluslararası sosyal ve kültürel ilişkilerin öneminin her geçen gün artmakta olduğunun farkındayız. Dünya barışını gerçekleştirecek bilinçli gönüllüleri çoğaltmak için farklı ülkelerin gençleri ile gençlerimizi buluşturan bilimsel ve kültürel organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. Almanya, Hollanda, İspanya ve Beyaz Rusya ile somutlaşan projelerimize yeni ülkeler ve yeni projeler eklemek çabası içindeyiz. Kanada ile yapmış olduğumuz “eğitim ve işbirliği” anlaşmasının okulumuza yeni bir dinamizm katacağına inanmaktayız. 
               Okulumuzdan mezun olacak olan öğrencilerimizin üniversite öğrenimlerini nitelikli üniversitelerde ve yeteneklerine uygun bölümlerde sürdürebilmeleri temel hedefimizdir. Hedeflerimize ulaşmak için zorunlu öğretim programları ile yetinmiyor, yatay ve dikey olarak zenginleştirilmiş öğretim programlarını uygulamaya koyuyoruz. Üniversite hazırlık programını dokuzuncu sınıftan başlatıyoruz. Üniversite hazırlık birimimiz, ölçme /değerlendirme ve rehberlik birimi ile eşgüdüm içinde çalışmakta; öğrencilerimizin ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda bir yükseköğrenim programına yerleşmelerini sağlamak için özgün yöntemler geliştirmekte ve uygulamaktadır.

Ülkemiz insanının sağlıklı bir ömür geçirmesine katkı sağlayacak meslek insanını yetiştirmek temel amacımızdır. Okulumuz, hemşirelik, acil tıp teknisyenliği, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği alanlarında mesleki eğitim vermektedir. Sağlık sektöründe görev alacak olan mezunlarımızın mesleki donanımlarını ve mesleki becerilerini maksimum düzeyde geliştirmiş ve meslek ahlakını içselleştirmiş meslek insanları olmalarını arzuluyoruz. Hedeflediğimiz mesleki yeterliliklerin öğrencilerimize kazandırılması uygun eğitim ortamlarının oluşturulmasına bağlıdır. Yönetim anlayışımız, eğitimi yaklaşımlarımız, eğitim kadromuz, laboratuvarlarımız, dersliklerimiz, kütüphanemiz, sanat atölyemiz, spor ve sosyal tesislerimiz bir bütün olarak ve birbirini destekleyecek şekilde bu amacımızı gerçekleştirmek üzere yapılandırıldı. İşyeri beceri eğitimleri bölgemizin en seçkin hastahaneleri ile birlikte planlandı ve protokoller yapılarak uygulamaya konuldu. 
           
               ✔“Sağlık Eğitiminde Yeni Boyut” iddiası ile eğitim hayatına başladık, 
               ✔Avrupa Birliği Projeleri 
               ✔Yurtdışı staj programları (Almanya/Hollanda) 
               ✔Yurtdışı eğitim işbirliği projeleri 
               ✔Ulusal yarışmalar (mesleki, kültürel, sportif vb.) 
               ✔Sosyal sorumluluk projeleri 
               ✔İşaret dili eğitimi 
               ✔Üniversite hazırlık programı 
               ✔Yabancı dil destek eğitim programı,(İngilizce, Almanca) 
               ✔Sağlık konulu panel, sergi, seminer, konferans ve sempozyumlarla zenginleştirerek devam ediyoruz. 

                Okulumuzdan mezun olacak olan öğrencilerimizin yüksek öğrenimlerini nitelikli üniversitelerimizin sağlık alanı ile ilgili bölümlerinde sürdürebilmeleri hedeflerimiz arasındadır. Bu hedefimize ulaşmak için; Üniversite hazırlık birimimiz, ölçme /değerlendirme ve rehberlik birimi ile eş güdüm içinde çalışmakta; öğrencilerimizin bir yüksek öğrenim programına yerleşmelerini sağlamak için özgün yöntemler geliştirmekte ve uygulamaya koymaktadır. 

               SAĞLIK EĞİTİMİNDE YENİ BOYUT

 Okulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 21/09/2007 tarih ve 6081 sayılı onayı ile denizcilik sektörüne nitelikli ara elemanlar yetiştirmek amacı ile kurulmuştur.2007-2008 öğretim yılından eğitim hayatına başlayan okulumuz, Türkiye’nin ilk Özel Denizcilik Meslek Lisesi olma onurunu taşımaktadır. Öğrenim süresi 4 yıl, yabancı dili İngilizcedir. Denizcilik Haberleşme ve Ulaştırma Bakanlığı’nın 02 Şubat 2010 tarih ve B.02.1çDN0.06.11.1.102.02/3755 sayılı yazısı ile Güverte Vardiya Zabiti (Denizcilik alanı Gemi Yönetimi dalı.) Eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiştir. Mezunlarımız, açık deniz stajlarını bitirip Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca yapılan sınavlarda başarılı olmaları halinde 500-3000 GT’luk gemilerde vardiya zabiti olarak görev alabilmektedirler.
               Denizcilik sektöründe görev alacak olan mezunlarımızın mesleki donanımlarını ve mesleki becerilerini maksimum düzeyde geliştirmiş ve meslek ahlakını içselleştirmiş meslek insanları olmalarını arzuluyoruz. Hedeflediğimiz mesleki yeterliliklerin öğrencilerimize kazandırılması uygun eğitim ortamlarının oluşturulmasına bağlıdır. Yönetim anlayışımız, eğitimi yaklaşımlarımız, eğitim kadromuz, laboratuvarlarımız, dersliklerimiz, kütüphanemiz, bir bütün olarak ve birbirini destekleyecek şekilde bu amacımızı gerçekleştirmek üzere yapılandırıldı. İşyeri beceri eğitimleri bölgemizin en seçkin denizcilik kuruluşları ile birlikte planlanıyor ve protokoller yapılarak uygulamaya konuluyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Tuzla Denizcilik Fakültesi ile yapılan “Eğitim ve İşbirliği” protokolü çerçevesinde öğrencilerimiz uygulamalı derslerin bir bölümünü bu seçkin üniversitemizin tesislerinde ve öğretim görevlilerinin kılavuzluğunda gerçekleştirmektedirler. Okulumuzdan mezun olacak olan öğrencilerimizin yükseköğrenimlerini nitelikli üniversitelerimizin denizcilik alanı ile ilgili bölümlerinde sürdürebilmeleri hedeflerimiz arasındadır. Bu hedefimize ulaşmak için; Üniversite hazırlık birimimiz, ölçme /değerlendirme ve rehberlik birimi ile eşgüdüm içinde çalışmakta; öğrencilerimizin bir yükseköğrenim programına yerleşmelerini sağlamak için özgün yöntemler geliştirmekte ve uygulamaya koymaktadır. “En güzel meslek için en doğru rota” ile başlayan eğitim yolculuğumuz; 
               ✔Avrupa Birliği Projeleri, 
               ✔Ulusal düzeyde mesleki ve kültürel yarışmalar, 
               ✔Sosyal sorumluluk projeleri, 
               ✔Mesleki İngilizce, (Denizcilik Literatürü) 
               ✔Üniversite hazırlık programı, 
               ✔Yabancı dil destek eğitim programı,(İngilizce) 
               ✔Denizcilik konulu panel, sergi, seminer, konferans ve sempozyumlarla zenginleştirilerek devam etmektedir. 

                               EN GÜZEL MESLEK İÇİN EN DOĞRU ROTA

               Özel Balkanlar Akşam Lisesi 2006/2007 öğretim yılında Balkanlar Eğitim Kurumları bünyesinde, Kartal Yakacık yerleşkesinde eğitim öğretim faaliyetlerine başladı.2013/2014 öğretim yılında Tavşantepe/PENDİK yerleşkesine taşındı.

               Lise öğrenimini örgün eğitim kurumlarında gerçekleştirme imkânı bulamayan her yaştan insanımıza, herhangi bir nedenle lise öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalarak tamamlayamamış gençlerimize lise öğrenimlerine devam etme fırsatını sunan bir eğitim kurumuyuz. Okulumuz, yüzlerce gencimizin lise eğitimlerini tamamlamalarını ve yükseköğrenim basamağına ulaşmalarını sağlamaya devam etmektedir.

               Kuruluş çalışmalarımız Aralık / 2009 tarihinde başladı. T.C. Denizcilik Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığının 23.07.2010 tarih ve 24220 sayılı izin yazısı ve T.C İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 06.08.2010 tarih ve 83637 sayılı “Kurum Açma İzni ve “Çalışma Ruhsatı ” ile kuruluş sürecimiz tamamlandı.

               Denizcilik sektörünün gereksinim duyduğu nitelikli gemi adamlarını yetiştiren bir eğitim kurumuyuz. Gemi adamı olmak isteyen bireyleri, günümüz denizciliğinin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak meslek edinmelerini sağlamak, mesleki bilgilerini artırmak ve mesleki kariyerlerinde ilerlemelerini gerçekleştirmek; böylece denizcilik sektörüne ve toplumsal kalkınmaya en üst düzeyde katkı sunmak için varız. Kursumuzda:

               ✔YAT KAPTANI EĞİTİMİ

               ✔SINIRLI VARDİYA ZABİTİ EĞİTİMİ

               ✔GEMİCİ EĞİTİMİ

               ✔YAĞCI EĞİTİMİ

               ✔DENİZDE GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMLERİ (STCW EĞİTİMLERİ) verilmektedir.