( PHİLOSOPHY FOR CHİLDREN – P4C)

ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE PROGRAMININ AMACI
Çocuklar İçin Felsefe yaklaşımı; 1970’li yıllarda Matthews Lipman ve Ann Sharp tarafından geliştirilerek bir program haline getirilmiş bir yaklaşımdır. Murris 1990’lı yıllarda geliştirdiği eğitim materyalleri ve uygulamalarla programın küçük yaştaki çocuklar için de uygulanabilir olmasına önemli katkılarda bulunmuştur. Çocuklar için Felsefe yaklaşımı günümüzde çok sayıda ülkede uygulanmakta, eğitimsel açıdan güçlü bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Çocuklar için Felsefe temelde çocuklara düşünme eğitimi vermeye yönelik bir programdır. Programın temel amacı çocuklara neyi düşünecekleri yerine nasıl düşüneceklerini öğreterek farklı bakış açıları kazandırmaktır. Bu çalışma; Çocuklar için Felsefe yaklaşımını tanıtıcı nitelikte bir çalışmadır. Çalışmada Çocuklar için Felsefe yaklaşımının tarihçesinden, programın amacından bahsedilmekte, Çocuklar için Felsefe etkinliklerinin uygulanışı etkinlik örnekleri verilerek anlatılmaktadır.

 

Çocuklar İçin Felsefe Eğitim Programı incelendiğinde; programın atılganlık becerisi üzerinde etkili olduğu yapılan araştırma sonuçlarına da dayandırılarak; tespit edilmiştir. Çocuklar İçin Felsefe Eğitim Programı’nın çocukların akıl yürütme yeteneklerinin üzerindeki etkilerini saptamak amacıyla uygulanan program sonrasında muhakeme (mantık yürütme) yeteneklerinde %40 artış gözlemlenmiş, öğrencilerin daha katılımcı olduğu, derslerin tartışmaya dayalı yürütüldüğü tespit edilmiştir.

 

 

Çocuklar İçin Felsefe Eğitiminin öğrencilerin konuşma yetenekleri, sözel katılım yapma isteği, kendine güven seviyesi ve sözel sorgulama kapasitesine etkisini; ön ve son-test, gözlem ve mülakatlara dayanarak tespit etmiştir. Buna göre tüm becerilerde etkili olduğu görülmüştür.